Privacy beleid

Dit is de website van BiblioMedia BV (de Verwerker)
Ons vestigingsadres is Marssteden 108, 7547 TD Enschede
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 73419397
Ons B.T.W.-nummer is NL859529691B01

Namens:
Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Verwerkingsverantwoordelijke)
Vestigingsadres: Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 41194855

 1. BiblioMedia B.V. respecteert als Verwerker in opdracht van Netwerk Mediawijsheid, vertegenwoordigd door ECP/Beeld en Geluid (de Verwerkingsverantwoordelijke), de geldende wet- en regelgeving waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. BiblioMedia B.V. schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening zo efficiënt, correct en veilig mogelijk te laten verlopen. Deze bedrijven zijn onder meer leveranciers van software en ICT-systemen, gespecialiseerde adviseurs en overige dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder verantwoordelijkheid van BiblioMedia B.V. Als deze partijen noodzakelijkerwijs toegang dienen te hebben tot (bijzondere) persoonsgegevens, zal indien nodig een verwerkersovereenkomst worden gesloten waarin afspraken worden vastgelegd omtrent een correcte, veilige verwerking en geheimhouding van deze (bijzondere) persoonsgegevens waarborgen.
 3. De gegevens worden als back-up opgeslagen bij een externe hosting provider. Deze provider verzorgt het gegevensverkeer van de website waaronder, doch niet beperkt tot, het in de Cloud opslaan van de gegevens en het verzorgen van online diensten. Bij de beveiliging hiervan zorgt de provider voor het nemen van voldoende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De provider zal zich hierbij inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. BiblioMedia B.V. heeft teneinde deze en andere wettelijk vastgestelde verplichtingen na te kunnen komen een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten met de provider waarin onder andere de te nemen beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd.
 4. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft BiblioMedia B.V. passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Er wordt gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Medewerkers van BiblioMedia B.V. zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij persoonsgegevens verwerken.
 5. BiblioMedia B.V. maakt gebruik van Microsoft Azure en voldoet aan alle gestelde wetgeving en voorwaarden omtrent dit gebruik.
 6. Bij een bezoek aan de website van BiblioMedia B.V. heeft BiblioMedia B.V. geen inzicht in uw persoonlijke gegevens zoals domeinnaam, emailadres, gezochte informatie op de website of andere gegevens die u anderszins persoonlijk betreffen.
 7. Bij een Bij een bezoek aan de website van BiblioMedia B.V. heeft BiblioMedia B.V. geen inzicht in uw persoonlijke gegevens zoals domeinnaam, emailadres, gezochte informatie op de website of andere gegevens die u anderszins persoonlijk betreffen.
 8. Nadat u een bestelling doet bij Bibliomedia B.V. verwerken wij slechts de gevraagde persoonsgegevens. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst, zijnde de bestelling, namens Netwerk Mediawijsheid, vertegenwoordigd door ECP/Beeld en Geluid. De persoonsgegevens worden niet met derde partijen gedeeld.
 9. Bibliomedia B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst met Netwerk Mediawijsheid, vertegenwoordigd door ECP/Beeld en Geluid.
 10. BiblioMedia B.V. houdt een register van datalekken bij. Daarnaast heeft BiblioMedia B.V. een intern beleid opgesteld met betrekking tot onder meer het melden van datalekken. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Indien het datalek waarschijnlijk ook resulteert in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, dan stelt BiblioMedia B.V. de betrokkene tevens op de hoogte van het datalek.
 11. Op onze website gebruiken we alleen functionele cookies en geen tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om het functioneren van de website te kunnen faciliteren.
 12. Indien u ons via het web uw postadres en/of emailadres meedeelt, kunt u op uw eigen verzoek van ons periodieke mailingen ontvangen, met informatie over producten en diensten van BiblioMedia B.V.. Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch benaderen in het geval dat nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
 13. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst in te zien, te wijzigen, te verwijderen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking en/of overdracht van uw gegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Uw verzoeken worden binnen 7 werkdagen na het indienen van uw verzoek uitgevoerd.
 14. Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@bibliomedia.nl of via BiblioMedia B.V. Marssteden 108, 7547 TD Enschede.
 15. BiblioMedia B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Indien u desalniettemin een klacht wilt indienen verwijst BiblioMedia B.V. naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
Loading...

Winkelwagen